Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główna Księgowa/Główny Księgowy         w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Krasnala Hałabały  w Kobyłce

         Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały  ul. Kościuszki 6,            05-230 Kobyłka ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –  Główną Księgową / Głównego Księgowego – na  0,5 etatu.

Początek zatrudnienia: 20.01.2020r.

Do zadań Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

Prowadzenie księgowości i rachunkowości Przedszkola,

Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej Przedszkola,

Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac,

Sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS, GUS i podatkowych (PIT, VAT),

Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki   i inne zlecone przez organ prowadzący,

Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi                w dyspozycji przedszkola,

Przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych,

Wsparcie decyzyjne Dyrektora Przedszkola w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych,

Rozliczanie zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych Przedszkola finansowanych z budżetu miasta i przedszkola,

Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat,

Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat – 7 do Urzędu Miasta Kobyłka,

Ewidencja analityczna płatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu,

Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań,

Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Kobyłka,

Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznym Przedszkolu Nr 1im. Krasnala Hałabały w Kobyłce   w miesiącu październiku 2019 r. wyniósł  1,83%.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

Praca siedząca przy komputerze, wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 Niezbędne wymagania:

Obywatelstwo polskie,

Wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 5 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,

Nieposzlakowana opinia,

Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

 Wymagania dodatkowe:

Pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

Łatwość nawiązywania kontaktów,

Umiejętność współpracy w zespole,

Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność ,wysoka kultura osobista.

 Wymagane dokumenty:

Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV),

List motywacyjny,

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia,

Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje),

Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

Podpisana klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem:

 „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w  Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kobyłce”

w terminie do dnia   06.12.2019 r. do godz. 15.00   na adres:

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały 

ul. Kościuszki 6,          

 05-230 Kobyłka

Tel. 22 7861218    e-mail przedszkole1@kobylka.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku księgowa/księgowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały  ul. Kościuszki 6,  05-230 Kobyłka, Inspektorem Ochrony Danych TZ Consultans Pan Łukasz Łaski  tel. 690 598 097  lub poczta elektroniczna: l.laski@tz-c.pl                 Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze, na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),                                                   art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,                                                                                            art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Etapy rekrutacji:

  1. Analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna.

3. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e –mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 06.12.2019r. nie będą rozpatrywane.

 Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

 Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

 *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017, poz. 894)

Data wygaśnięcia: 06.12.2019r.