REGULAMIN  KONKURSU MUZYCZNEGO

„BAJECZNIE ZAŚPIEWANE”

  „Szczęśliwi Ci, którzy mają w sercach muzykę i uśmiech na ustach”  (Franz Schubert)

I. Organizator:

            Organizatorem konkursu wokalnego „Bajecznie zaśpiewane” jest Publiczne         Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce, ul. Kościuszki 6, 05-230 Kobyłka.

II. Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności wokalnych dzieci,
  • próba pokonania nieśmiałości dzieci, poprzez wspólny występ z osobą dorosłą,
  • wspólne rodzinne muzykowanie,
  • stwarzanie dzieciom i rodzicom okazji do zaprezentowania swoich talentów,
  • integracja przedszkoli kobyłkowskich.

III. Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych wraz z co najmniej jedną osobą dorosłą z najbliższej rodziny  (rodzice, dziadkowie). W skład zespołu może wchodzić dowolna ilość członków rodziny (szczególnie rodzeństwo).

2. Konkurs organizowany jest dla dzieci  z przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Kobyłka, oraz ich rodzin.

3.  Każda placówka może zgłosić dowolną ilość uczestników.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Uczestnik konkursu wraz ze swoim zespołem wykonują jedną piosenkę pochodzącą z bajki, kreskówki lub filmu animowanego.

6. Utwór może być wykonany a capella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym nagranym na płycie CD lub nośniku PenDrive. Nośnik należy dostarczyć do organizatora najpóźniej na tydzień przed datą konkursu.

7. Dopuszcza się niewielkie zmiany w tekście piosenki, w celu dostosowania go do potrzeb wykonawcy lub sytuacji.

8. Konkurs odbędzie sie w dniu 28. 02. 2020 r o godzinie 14:00 na głównej scenie                                          w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce.

9. Oceny uczestników dokona jury konkursu powołane przez organizatora.

10. Kryterium oceny:

            – dobór utworu zgodny z tematem konkursu,

            – walory wokalne, rytmiczność, muzykalność przede wszystkim dziecka, ale także           innych członków zespołu.

            – ogólne wrażenie artystyczne,

            – kreatywność zespołu – scenografia, kostiumy, instrumenty.

11. Wszystkim uczestnikom i ich zespołom zostaną wręczone dyplomy.

12. Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia  (zał. nr 1)                          i dostarczenie jej do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce, ul. Kościuszki 6, 05-230 Kobyłka, lub przesłanie drogą elektroniczną na adres  katarzyna.kul@interia.pl do dnia  14.02.2020r.

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest wyrażeniem przez nich zgody na:

            – publikację wizerunku uczestników na stronie internetowej Publicznego Przedszkola     nr 1 oraz Urzędu Miasta Kobyłka.

            – przetwarzanie przez organizatora danych osobowych każdego uczestnika w oparciu     o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka oraz członków zespołu, danych placówki przedszkolnej. Przedstawiciele ustawowi uczestników są poinformowani                          o prawie dostępu do treści danych osobowych uczestników i prawie ich poprawiania.

V. Postanowienia końcowe:

1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia konkursu. a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Burmistrz Miasta Kobyłka.

3. Wszelkich informacji na temat konkursu uzyskać można u organizatorów konkursu: Pauliny Prykiel i Katarzyny Kuleszy oraz pod numerem telefonu 515 777 848 lub 604 62171

Załącznik nr 1.

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE WOKALNYM

„BAJECZNIE ZAŚPIEWANE”

(FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………..

Wiek dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………

Przedszkole: ………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dorosłego członka zespołu (pokrewieństwo): …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu (pokrewieństwo i wiek):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zespół wykona utwór pod tytułem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….pochodzący z bajki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………

                                                           ……………………………………………………………………………….

                                                                                (data i podpis opiekuna prawnego)