UCHWAŁA NR XLI/370/17
RADY MIASTA KOBYŁKA
z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 131 ust. 4, 5 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się sześć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz liczbę punktów za kryteria:
1) dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka – 32 pkt;
2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna
prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie – 16 pkt;
3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą –
kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;
4) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie
przedszkolne lub kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 4 pkt;
5) dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka – 2 pkt;
6) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.) – 1 pkt.
§ 2. 1. Do wniosku o przyjęcie do przedszkola należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka,
które ubiega się o przyjęcie do przedszkola oraz:
1) w przypadku spełniania kryterium, określonego w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały – oświadczenie o miejscu
zameldowania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola;
2) w przypadku spełniania kryterium, określonego w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały – dokument potwierdzający
zamieszkanie rodziców w Kobyłce i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Wołominie;
3) w przypadku spełniania kryterium, określonego w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały – zaświadczenie o zatrudnieniu,
dokument potwierdzający wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie
o uczęszczaniu do szkoły/uczelni w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
4) w przypadku spełniania kryterium określonego w § 1 pkt 5 niniejszej uchwały – oświadczenie o nie korzystaniu
z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola;
5) w przypadku spełniania kryterium określonego w § 1 pkt 6 niniejszej uchwały – oświadczenie o wysokości
dochodu na osobę w rodzinie.

 1. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały
  potwierdza na wniosku dyrektor.
  § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/293/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia
  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które
  będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
  kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  Id: 63D40D15-D800-4A1F-A5EE-392E0190D745. Podpisany Strona 1
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Mazowieckiego.
  Przewodnicząca Rady Miasta
  Kobyłka
  Ewa Jaźwińska