PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA WEDŁUG WYTYCZNYCH PRZECIWEPIDEMICZNYCH MEN, MZ ORAZ GIS W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1

IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KOBYŁCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020R.

OPIS PROCEDURY

  1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane do/z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni, którzy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8.15.
  4. Przed wejściem do budynku przedszkola rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zdezynfekować ręce za pomocą umieszczonego środka do dezynfekcji rąk.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola tj. korytarze, szatnia zachowując zasady:

a) jeden opiekun z dzieckiem,

b) zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5m.

c) rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności, a mianowicie osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

d) korzystanie z własnego długopisu podczas podpisywania wszelkich dokumentów (lista obecności, zgody itp.)

6. Drogę z szatni do sali zajęć przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola dziecko pokonuje wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny osobiście powierza dziecko nauczycielowi przed salą zajęć. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi do sali, w której przebywają dzieci (korzysta jedynie z przestrzeni wspólnej przedszkola tj. korytarz, szatnia). Rodzic/opiekun prawny sygnalizuje swoje przyjście pukaniem do drzwi. Nauczyciel wychodzi po dziecko.

7. Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele powinni zapewnić, aby dziecko nie udostępniało swoich zabawek innym, a rodzice/opiekunowie prawni dbają o regularne czyszczenie/pranie /dezynfekcje zabawki.

8. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni.

Podstawa prawna:

1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)