Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce przypomina:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce ul. Żymirskiego 2 przypomina, że istnieje możliwość zamiany posiłków szkolnych/ przedszkolnych na pomoc rzeczową bądź finansową dla dzieci i ich rodzin, powyższa zamiana nie odbywa się automatycznie.

Przyznanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  wymaga indywidualnego zgłoszenia się rodziców/opiekunów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce i przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

W związku z tym, proszę o rozpowszechnienie poprzez Państwa środki przekazu elektronicznego (np. strona internetowa) informacji o możliwości zgłoszenia się  osób, które wymagają pomocy w powyższej sprawie.

Kontakt w formie telefonicznej do pracowników socjalnych

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. 22/763-42-66 do 72.