Listy dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Drodzy Rodzice,

Z rodzicami dzieci niezakwalifikowanych do żadnego przedszkola będzie kontaktaktował się telefonicznie Wydział Oświaty w celu wskazania miejsca realizacji wychowania przedszkolnego na terenie miasta.

Przypominamy o obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego. Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do naszej placówki należy pobrać ze strony internetowej przedszkola z zakładki REKRUTACJA wzór POTWIERDZENIA WOLI i wypełniony przesłać w formie skanu

w terminie 12-14 kwietnia 2021 r.

na adres e-mailowy: monika.sobstyl@przedszkole1.kobylka.pl

W wyjątkowych sytuacjach będzie można dostarczyć POTWIERDZENIE WOLI osobiście do siedziby przedszkola przy ul. Ks. Marmo 13 C .

Nie dopełnienie obowiązku POTWIERDZENIA WOLI przez rodzica/opiekuna prawnego jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.