Ramowy rozkład dnia

6.00-8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka. Ćwiczenia poranne.

8.15-8.30 Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00 Śniadanie.

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą, zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze, rytmika, zabawy z językiem obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem, zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

10.00-10.15 Czynności higieniczne. Owoc- zdrowa przekąska.

10.15-11.15 Pobyt na świeżym powietrzu. Wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe rozwijające aktywność twórczą.

11.15-11.30 Kształtowanie nawyków higienicznych i samoobsługowych. Przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kulturalne zachowywanie się przy stole.

12.00- 14.15 Grupy młodsze: leżakowanie. Grupy starsze: zajęcia relaksacyjne, słuchanie wybranych pozycji literatury dziecięcej. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne. Zajęcia dodatkowe (religia, koła zainteresowań). Utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.15-14.30 Przygotowanie do podwieczorku.

14.30-14.45 Podwieczorek- kulturalne spożywanie posiłków.

14.45-17.30 Zajęcia i zabawy niekierowane odbywające się przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia i zabawy dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach oraz wspomagające indywidualny rozwój dzieci. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Podsumowanie dnia. Rozchodzenie się dzieci.