Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja na rok 2022/2023 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy:

 1. wewnętrzny – w terminie od 21 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2022 r. godz.do 16.00 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. ETAP ZAKOŃCZONY
 2. w zewnętrznym etapie rekrutacji.  Zewnętrzny – zawierający poniższe działania we wskazanych terminach:
 • od 7 marca 2022 r. od godz. 10.00 do 18 marca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, poprzedzające logowanie w systemie. ETAP ZAKOŃCZONY
 • do 15 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka
 • od 19 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00  potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia poprzez podpisanie umów.
 • do 22 kwietnia 2022 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria określone przez ustawodawcę

(oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
 2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształceni specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształceni specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie piecz zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z poźn. zm. ).

Kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały

(oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 32 pkt;
 2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2020rok) – 16 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (zaświadczenie o zatrudnieniu, dokument potwierdzający wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o uczęszczani do szkoły/uczelni w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego) – 8 pkt;
 4. dziecko, którego rodzeństwa w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (weryfikacja dyrektora) – 4 pkt;
 5. dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o nie korzystaniu z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 2 pkt;
 6. dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.) (oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie) – 1 pkt.