Wymagana dokumentacja w procesie rekrutacyjnym do przedszkola

Do wniosku należy załączyć wymaganą dokumentację potwierdzającą spełnianie kryteriów rekrutacyjnych:

KRYTERIA USTAWODAWCY:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z poźn. zm. ).

KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY:

1) dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka- OŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU
2) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna
prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie – OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU ORAZ XERO PIERWSZEJ STRONY PIT ZA 2021
3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą –
kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Z PIECZĄTKĄ ZAKŁADU PRACY/ZAŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY/ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ZAŚWIADCZENIE Z CEIoDG DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
4) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie
przedszkolne lub kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie
5) dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka – OŚWIADZCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
6) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.) – OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW NA OSOBĘ W RODZINIE