Zajęcia z psychologiem

W naszym przedszkolu wsparciem dla dzieci są spotkania z psychologiem.
Zajęcia z psychologiem dla dzieci wymagających wsparcia w rozwoju emocjonalno – społecznym mają na celu m.in. budowanie poczucia własnej wartości; rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji, uczuć, a także dostrzeganie ich u innych osób; poznawanie swoich mocnych oraz słabych stron; kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań; doskonalenie umiejętności kontrolowania negatywnych emocji i zachowań; doskonalenie umiejętności rozumienia i przestrzegania norm społecznych; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; kształtowanie uważnego słuchania drugiej osoby oraz zdolności dłuższego skupiania uwagi na wykonywanych czynnościach. W naszym przedszkolu psychologiem jest Pani Weronika.