Metody

W celu podnoszenia skuteczności działalności placówki oraz efektów wychowawczo- dydaktycznych w naszym przedszkolu wprowadzone są innowacyjne metody pedagogiczne.

Do najczęściej stosowanych innowacji pedagogicznych w naszym przedszkolu należą:

 • Pedagogika Zabawy Klanza

Zabawa jest podstawową, najbardziej swobodną i naturalną formą aktywności dziecka. Innowacyjny charakter pedagogiki zabawy polega na tym, że w przeciwieństwie do tradycyjnych zabaw podejmowanych przez dzieci- proponuje specjalnie organizowane przez nauczyciela zabawy w grupie, które dają radość, uczą, bawią i wychowują.

 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa

Jest to metoda polegająca na ścisłej korelacji kultury fizycznej z kulturą rytmiczno- muzyczną oraz kulturą słowa. Główny nacisk kładzie się w niej na ekspresję wynikającą z zaangażowania emocjonalnego dziecka i jego możliwości twórczych. Celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie w dzieciach tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez powiązanie muzyki z ruchem i słowem.

 • Metoda gimnastyki rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów

Jest to specyficzna metoda prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Metoda Kniessów stanowi rodzaj gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu sprzężonych z rytmem i muzyką.

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Ruch Rozwijający to system ćwiczeń gimnastycznych wykorzystujących dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie, poznanie swojego ciała, orientacji w przestrzeni oraz pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju i korelacji jego zaburzeń. Stąd ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta na ruchu, jako czynniku wspomagania.

 • Metoda Rudolfa Labana

Jest to metoda twórczej gimnastyki. Każdy ćwiczy to, na co ma ochotę. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Zabawy prowadzone tą metodą są dla dzieci źródłem odprężenia i relaksu. Dzieci wzbogacają swoje doświadczenia związane z wyczuciem własnego ciała, ciężaru i przestrzeni, mogą swobodnie wyrażać własną osobowość poprzez ruch inspirowany muzyką.

 • Aerobik

Metoda polega na wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych w takt muzyki, najczęściej szybkiej i rytmicznej. Ćwiczenia są dostosowane do wieku oraz możliwości dzieci. Charakterystyczne dla tej metody jest naśladowanie ruchów prowadzącego.

 • Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz

Założenie metody to jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, fleksyjnych i spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli rozwój integracji percepcyjno- motorycznej.

 • Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak

Jest to metoda wczesnej nauki czytania, która poprzez zabawę i obserwację uczy dziecko w sposób łatwy i przyjemny poznawać pismo. Imię, jako symbol tożsamości, wyróżnia dziecko spośród innych ludzi, w związku z tym autorka metody postanowiła imię dziecka uczynić słowem otwierającym świat pisma.

 • Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Program służy stymulowaniu uzdolnień matematycznych dzieci i przygotowania ich do nauki w szkole. Innowacyjność przedstawionych przez autorkę metod polega na tym, że zamiast tradycyjnego układu osobnych treści, jak to mam miejsce w tradycyjnym programie nauczania matematyki w przedszkolu, proponowane są kręgi tematyczne , które należy realizować w podanej kolejności.

 • Konstruowanie gier planszowych

W pracy w przedszkolnej duża rolę odgrywają gry planszowe konstruowane przez same dzieci. Przyczyniają się do zaangażowania ich potencjału twórczego i rozszerzenia możliwości umysłowych.

 • Drama

Jest metodą, która umożliwia dzieciom poznanie świata poprzez działanie. Drama polega na stworzeniu sytuacji, zarysowaniu problemów i próbie rozwiązania ich poprzez aktywne wchodzenie w rolę.

 • Bajkoterapia

Jest metodą, która poprzez wykorzystanie bajek uczy, jak radzić sobie z różnymi problemami.

 • Muzykoterapia

Jest to specyficzna metoda, która wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej. Wprowadza w określony rozwój, wyzwala pożądane uczucia i emocje, łagodzi i rozładowuje nadmiar stresów, pobudza rozwój umysłowy.

 • Relaksacja

Jest to zespół ćwiczeń powodujących odprężenie fizyczne i psychiczne sprzyjające regeneracji sił i usunięciu napięć wywołanych przeżyciami, przemęczeniem lub znużeniem.

 • Metoda projektów

Istotą metody projektów stanowi samodzielna praca dzieci, w trakcie której mają one możliwość ćwiczenia bardzo wielu umiejętności. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez szukanie odpowiedzi na pytania lub przez aktywność badawczą.