RODO

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy przygotowaną przez nas informację o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. Jest to spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, do czego zobowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które dalej nazywać będziemy „RODO”.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ?

Administratorem danych osobowych jest Publiczne przedszkole nr. 1 Im. Krasnala Hałabały z siedzibą w Kobyłce przy ul. Kościuszki 6, 05-230 Kobyłka, zwane dalej „Przedszkole”. W sprawach związanych z administrowaniem danymi osobowymi prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@przedszkole1.kobylka.pl, lub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres przedszkola.

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W PRZEDSZKOLU

W Przedszkolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba wyznaczona przez Dyrektora, która dba o to żeby dane osobowe przetwarzane były w zgodzie z przepisami prawa.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Duch-Kosiorek.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@przedszkole1.kobylka.pl lub pisemnie, wysyłając korespondencję na adres przedszkola.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, NA, JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY JE PRZECHOWYWAĆ?

Przedszkole, jako administrator danych przetwarza dane osobowe w wielu obszarach swojej działalności.

Państwa dane (dane rodziców/opiekunów prawnych) oraz dane Państwa podopiecznych (dane uczniów), mogą być przetwarzane przez Przedszkole w następujących celach:

 • W celach oświatowych, prowadzenia działalności dydaktycznej tj. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”. 

Przedszkole może przetwarzać dane osobowe rodziców i uczniów na podstawie następujących przepisów prawa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • W celach wykorzystywania wizerunku uczniów, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa w celach oświatowych i dydaktycznych dane będą przetwarzane przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe lub innych aktów prawnych nakazują nam przechowywać dokumentację. Takie dane mogą być również archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych przez okres w niej wskazany.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej wycofania lub upłynięcia okresu wymienionego w treści klauzuli zgody.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE

Dane osobowe mogą być przekazane tzw. stronom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych (ZUS; Urząd Skarbowy; Kuratorium Oświaty; Organ prowadzący) lub w razie dochodzenia praw przed sądem) oraz na podstawie tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. w celu obsługi prawnej, realizacji usług prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci, obsługi informatycznej, realizacji usług serwisowych (systemów informatycznych) itp.).

JAKIE SĄ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia tych danych (w przypadkach przewidzianych prawem tj. art. 15 – 22 RODO) np.:

 • W przypadku, gdy dane są niezgodne ze stanem rzeczywistym macie Państwo prawo do ich sprostowania.
 • W przypadku, gdy administrator nie posiada podstawy prawnej przetwarzania lub ustał cel przetwarzania określony przy ich zbieraniu przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych a w dalszej kolejności ich usunięcia.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 86

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych w przypadku, gdy podstawa prawną ich przetwarzania jest przepis prawa jest obowiązkowe.

Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania działań określonych w przepisach prawa np.:

 • zapisania dziecka do przedszkola (zawarcia umowy o opiekę);
 • przyjęcia wniosku w danej sprawie (np. skargi, wniosku o przeniesienie dziecka do innego oddziału itp.);
 • umożliwienia odbioru dziecka z przedszkola przez osobę inną niż jej prawny opiekun
 • Podanie danych w przypadku, gdy ich podstawą prawną przetwarzania jest zgoda jest dobrowolne. Zgoda może być również wycofana w dowolnym czasie (np. poprzez złożenie pisma do Dyrektora przedszkola lub wysłanie e-maila z taką informacją na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych lub nauczyciela, który zgody zbierał).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W przypadku zamieszczania zdjęć na portalu Facebook lub na zasobach sieciowych Google, dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w Państwach trzecich Z informacjami o ochronie danych mogą się Państwo zapoznać pod adresami:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation  ;
Dysk Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl  ).