Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym przebywa dziecko, w związku z tym ma największy wpływ na jego rozwój i wychowanie. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami we wczesnych latach życia dzieci. Uważamy, że ogólna zgodność między celami i wartościami przekazywanymi w przedszkolu i domu rodzinnym jest niezwykle ważna. Dobra współpraca, wzajemna akceptacja i zrozumienie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka, wzmacnia oddziaływania wychowawcze i edukacyjne, przyczynia się także do wzrostu prestiżu przedszkola i daje szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki. My  ze swojej strony staramy się:

  • Informować rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w naszym przedszkolu;
  • Informować rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączać ich do wspierania osiągnięć rozwijających dzieci i łagodzenia trudności na jakie napotykają;
  • Zachęcać rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

Nasze przedszkole systematycznie realizuje zadania w ścisłej  współpracy z rodzicami, gdyż uważamy, że ułatwia nam to poznanie dzieci i pozwala na ujednolicenie wpływów wychowawczych. Poprzez częste i otwarte kontakty z rodzicami poznajemy ich oczekiwania i sugestie, co ułatwia nam planowanie naszej pracy i niweluje ewentualne nieporozumienia. Od rodziców oczekujemy szczerości, otwartości i zrozumienia oraz aktywnego włączania się w życie przedszkola. Poprzez różnorodne formy współpracy z rodzicami dążymy do tego, aby poczuli się współgospodarzami placówki. Chcemy, aby mieli bliższe wyobrażenie o naszej pracy, w jakich warunkach i z kim przebywa dziecko. Rodzice mogą w każdym momencie przyjść do przedszkola.

Każda grupa ma zaplanowaną współpracę z rodzicami na dany rok szkolny. Na pierwszym – wrześniowym zebraniu zapoznajemy rodziców z propozycjami zawartymi w planie. Proponujemy  rodzicom m.in.:

  • udział lub obserwację zajęć otwartych, (co najmniej 2 razy w roku każda  nauczycielka) obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tą formą współpracy, zajęcia odbywają się po południu ze względu na wygodę i potrzeby  rodziców;
  • uroczystości okolicznościowe,
  • rozmowy indywidualne i konsultacje w zależności od potrzeb obydwu stron,
  • spotkania ze specjalistami (logopeda i psycholog)
  • odwiedzanie strony internetowej, gdzie rodzice na bieżąco mogą obserwować nasze przedszkolne życie.

W naszym przedszkolu działa Rada Rodziców, która ma faktyczne prawo głosu i współdecyduje w najważniejszych sprawach przedszkola (np. gospodarowanie finansami z dobrowolnych składek na Radę Rodziców, decydowanie o ważniejszych imprezach typu wycieczki, wyjścia do teatru, kina, formie zakończenia roku dla dzieci idących do szkoły). Rada Rodziców działa na podstawie swojego Regulaminu.