Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola ( wzór upoważnienia do odbioru dziecka – załącznik nr 1)

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY