Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu dla nauczycieli „Kodujemy z głową- ciekawe zabawy z kodowaniem”

Regulamin międzyprzedszkolnego konkursu
dla nauczycieli „Kodujemy z głową- ciekawe zabawy
z kodowaniem”.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestniczenia w międzyprzedszkolnym konkursie dla nauczycieli „Kodujemy z głową – ciekawe zabawy z kodowaniem”.
2.Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Kościuszki 6 w Kobyłce.
3.Udział w konkursie jest dobrowolny.
4.Konkurs organizowany jest od 11 października 2021 r. do 10 listopada 2021r.
5.Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 22 listopada 2021 r.
6.Fundatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 1 im Krasnala Hałabały w Kobyłce.
7.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za pracę naruszającą prawa autorskie. Odpowiedzialność ponosi autor nadesłanych prac.
8.Informacje na temat konkursu udzielane będą przez koordynatorów konkursu:
Magdalena Burakowska tel. 505-692-460
Ewelina Gajewska tel. 604-385-223.

§ 2 Cele konkursu

1.Konkurs ma na celu zainspirować nauczycieli do podjęcia trudu
w przygotowanie autorskich scenariuszy zajęć z ciekawymi zabawami
z elementami kodowania.
2.Zachęcenie nauczycieli do tworzenia ciekawych pomocy dydaktycznych.

 1. Rozwijanie zdolności matematycznych wśród dzieci.

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

1.Konkurs skierowany jest do nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli
w Kobyłce.

 1. Scenariusze można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej.
  3.Warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przygotowanie scenariusza oraz przesłanie zdjęć z przeprowadzonych zajęć bez wizerunku dzieci.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania nagrody jeżeli uczestnik konkursu nie spełni warunków uczestnictwa w konkursie.
  5.Przystępując do konkursu, uczestnicy potwierdzają znajomość i akceptację Regulaminu.
  6.Scenariusz zajęć nie może być wcześniej publikowany ani przedstawiany na innych konkursach.

§ 4 Zadania konkursowe

1.Przygotowanie scenariusza zgodnego z tematem oraz z obowiązującą podstawą programową.
2.Przeprowadzenie zajęć na podstawie scenariusza.

 1. Przesłanie zdjęcia z przeprowadzonych zajęć (zdjęcie nie powinno zawierać wizerunku dzieci)

§ 5 Kryteria oceny scenariuszy konkursowych

1.Uczestnik konkursu może złożyć jeden scenariusz swojego autorstwa.
2.Scenariusz zajęć powinien być napisany na potrzeby konkursu i nie może być wcześniej publikowany.
3.Scenariusz nie może naruszać praw autorskich.
4.Scenariusz zajęć powinien zawierać:
-imię i nazwisko autora scenariusza
-temat zajęć
-grupę wiekową
-proponowany czas trwania zajęć
-cele ogólne
-cele szczegółowe
-metody pracy
-formy pracy
-środki dydaktyczne
-przebieg zajęć
-bibliografię
5.Jeżeli w scenariuszu zostaną wykorzystane pomoce dydaktyczne np. prezentacja, która została opracowana przez Uczestnika, musi być dołączona do scenariusza.

 1. Prace zostaną oceniane pod względem:
  -zgodności z tematem
  -różnorodności stosowanych metod pracy
  -oryginalności
  -innowacyjności.

§ 6 Zasady ustalania laureatów konkursu

Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu.
Nadesłane scenariusze konkursowe będą oceniane przez Komisję.
Scenariusze konkursowe będą oceniane w następujących kryteriach:

 • oryginalność
 • zgodność z regulaminem konkursu
 • zgodność z obowiązującą podstawą programową
 • odpowiedni dobór metod, środków dydaktycznych
 1. Wyłonione zostaną trzy najlepsze scenariusze. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy za I, II i III miejsce.
 2. Nie przysługuje odwołanie, decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zmianom.
 3. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola.

§ 7 Postanowienie końcowe

Zgłoszenie scenariusza na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów
w dowolny sposób.
Zgłoszenie scenariuszy na konkurs uważany będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie zgody na publikowanie danych zgodnie
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ( zgody umieszczone w załączniku).
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian
w niniejszym regulaminie.
Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające przeprowadzenia konkursu.
Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych scenariuszy wraz
z pomocami dydaktycznymi, a także kosztów wynikających z ich przygotowań.

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie

Załącznik nr 1 do regulaminu

Karta zgłoszenia do międzyprzedszkolnego konkursu dla nauczycieli
,,Kodujemy z głową- ciekawe zabawy z kodowaniem”
organizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Kościuszki 6
w Kobyłce

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu ………………………………………………………………………………………………………….
 2. Nazwa placówki, w której pracuje nauczyciel ……………………………………………………………………………………………………………
 3. Adres do korespondencji:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  4.Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………

5.Email:…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………..
(data i miejscowość)

………………………………………………
(podpis uczestnika)

załącznik nr 2 do regulaminu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem międzyprzedszkolnego konkursu dla nauczycieli „Kodujemy z głową- ciekawe zabawy z kodowaniem” organizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Kościuszki 6 w Kobyłce.
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałam/em osobiście. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883)

………………………………………
data i miejscowość

……………………………………….
imię i nazwisko